Contact
Contact

Contact


Via Email: enquiries@cip-cn.com


Via Phone:

Shanghai, China

Ms Wu Qiong
Contact: +86 21 5308 5066

Kuala Lumpur, Malaysia

Ms Che Hui Shan
Contact: +60 32070 2104 or 2105

Singapore

Ms Sri Fatimah Tjong
Contact: +65 6224 8055 or 8056

Sydney, Australia

Ms Wu Qian
Contact: +612 9262 2621 or 2616 or 2636

Hong Kong, China

Ms Tsui Kwan Ching
Contact: +852 2153 1455