Contact
Contact

Contact


Email: enquiries@cip-cn.com

Shanghai, China

Ms Dai Lu / Ms Chen Lulu
Contact: +86 21 5308 5066

Kuala Lumpur, Malaysia

Ms Che Hui Shan / Ms Teoh Lee Shuang
Contact: +60 32070 2104 or 2105

Singapore

Ms Sri Fatimah Tjong
Contact: +65 6224 8055 or 8056

Sydney, Australia

Ms Tsui Kwan Ching / Ms Hang Nga Ta
Contact: +612 9262 2621 or 2616 or 2636

Hong Kong, China

Ms Leung Sau Yee
Contact: +852 2153 1455